REPowerUP znamená pro Evropu historický krok 

Jako součást svého plánu REPowerEU začátkem jara 2021 Evropská komise oznámila cíl vyrábět do roku 2030 v rámci EU 35 miliard metrů krychlových (mld. m3) biometanu. Tento cíl je historickým krokem vpřed. Ukazuje, že EU má tah na branku a hodnotový řetězec biometanu jej vítá. Daný cíl nahradí 20 % zemního plynu dováženého z Ruska udržitelnou, levnější a lokálně vyráběnou alternativou. Biometan také pomáhá snížit dopady kolísání cen potravin, protože digestát, vedlejší produkt výroby biometanu, může nahradit syntetická hnojiva.Ta jsou v současnosti drahá.

Táhneme za jeden provaz

Jsme skupina přibližně 30 společností a organizací, kterou koordinují European Biogas Association a Common Futures. Loni v prosinci jsme zveřejnili Biometanovou deklaraci. V této deklaraci voláme po navýšení produkce biometanu do roku 2030 na 350 TWh, což se rovná přibližně 35 mld. m3

Kdo všechno se podílí
IVECO biometan

Dílčí cíl už v letošním roce

V rámci tohoto cíle 35 mld. m3 chce Komise zdvojnásobit produkci biometanu v EU již v roce 2022. To vyžaduje okamžitou reakci. Biometanový cíl by také měl být začleněn do směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie a do další legislativy. Velice se těšíme na pokračující spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy na plnění tohoto nového cíle.

K více než desetinásobku pomohou odpad i nové stanice

Cíle lze do značné míry dosáhnout na základě surovin z odpadu a zbytků. Lze také predikovat určitý význam udržitelných plodin produkovaných ve schématu následné nebo dvojí sklizně, aniž by to bylo na úkor produkce potravin a krmiv.

Dnes EU produkuje 3 mld. m3 biometanu. Nárůst na 35 mld. m3 vyžaduje mobilizovat udržitelné zdroje biomasy, především odpady a zbytky, a k tomu vybudovat přibližně 5000 nových biometanových stanic. Z technického hlediska je to během následujících osmi let reálné. A je to také rentabilní. Přibližně 80 miliard €, které budou potřeba na kapitálové investice, budou evropské peníze utracené v domácí ekonomice. Umožní nám produkovat biometan s vynaložením podstatně nižších nákladů, než jaká byla cena zemního plynu za několik posledních měsíců, a to i po odečtení ceny povolenky CO2. A kromě budování nových integrovaných zařízení na bioplyn/biometan bude také možné nákladově efektivně přidávat metanizační jednotky do stávajících bioplynových stanic. Zároveň vyzýváme k rychlé komercializaci zplyňovacích technologií, které umožní produkovat biometan z dřevních zbytků.

INFOGRAFIKA CZ

Rozpis 35 mld. m3 založených na dostupné surové biomase

V následující tabulce je uvedeno, jak může EU produkovat 35 mld. mbiometanu z udržitelných zdrojů surové biomasy v rámci EU. Níže uvedený mix surovin vychází převážně z předchozích zpráv Gas for Climate (Plyn pro klima) a podkladových dat a studií, stejně tak z dalších rozborů potenciálu průmyslových odpadních vod. Odhady dostupnosti surovin jsou velmi konzervativní.

Projděte si tabulku

Biometan Odhady  Zdroj 
16 mld. m3 Pevný chlévský hnůj: 50 % potenciálu pevného chlévského hnoje z farem s více než 100 kusy dobytka. Tekutý chlévský hnůj: 100 % veškerého tekutého chlévského hnoje z farem s více než 100 kusy dobytka. Pouze hnůj shromážděný ze stájí. Gas for Climate, podle Elbersen et al., 2016: „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28“ (Výhled hodnotových řetězců prostorově rozložené biomasy v EU-28). 
Biometan Odhady  Zdroj 
10 mld. m3 Většina slámy je ponechána na zemědělské půdě. Ze slámy, kterou lze udržitelně posbírat, se na biometan předpokládá využití 50 % obilné slámy. Zbytek většinou na podestýlky pro zvířata.

Gas for Climate (Iqbal et al. 2016): „Maximising the yield of biomass from residues of agricultural crops and biomass from forestry“ (Maximalizace výnosů biomasy ze zbytků zemědělských plodin a biomasy z lesů)

(Spottle et al. 2013). „Low ILUC potential of wastes and residues for biofuels: Straw, forestry residues, UCO, corn cobs“ (Potenciál odpadů a zbytků s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy pro výrobu biopaliv: sláma, zbytky z lesů, použitý rostlinný olej, kukuřičné klasy)

(Elbersen et al., 2016): „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28“ (Výhled hodnotových řetězců prostorově rozložené biomasy v EU-28)
Biometan Odhady  Zdroj 
2 mld. m3 7 % dnešního potravinového odpadu v EU. Předpokládá se, že do roku 2030 by mohlo být dosaženo 20 % tohoto potenciálu. 
 

Gas for Climate Eurostat (CE, Delft, 2017): „Optimal use of biogas from waste streams“ (Optimální využití bioplynu z toků odpadů)

(Elbersen et al., 2016): „Outlook of spatial biomass value chains in EU-28“ (Výhled hodnotových řetězců prostorově rozložené biomasy v EU-28)
Biometan Odhady  Zdroj 
3 mld. m3 Celkový potenciál 14 mld. m3 v roce 2050. Předpokládá se, že do roku 2030 by mohlo být dosaženo 20 % tohoto potenciálu.  
EBA (2021), „The role of biogas production from industrial wastewaters in reaching climate neutrality by 2050“ (Význam výroby bioplynu z průmyslových odpadních vod pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050).
Biometan Odhady 
4 mld. m3 Dnes již zavedeno v Itálii, ve Francii testováno. Potenciál EU 41 mld. m3 (Gas for Climate) nebo vyšší (Uni Ghent a EBA). Předpokládá se, že do roku 2030 by mohlo být dosaženo 10 % potenciálu podle zprávy Gas for Climate.

35 mld. m3